دانستنی ها

عرض سلام و ادب خدمت شما دوستداران علم و دانش.این تارنامه توسط کارشناس ارشد سلولی و مولکولی تنظیم شده است.لطفا در جهت پیشرفت و بهتر شدن این وبلاگ ما را از نظرات سازنده تان بهره مند سازید.با تشکرامکانپذیر‏آینده‌‏سال‌‏چهار‏در‏حیوانات‌ ، ‏برای‌‏گیاهی‌‏واکسنهای‌‏تهیه‌‏
نیاز‏بیشتری‌‏تحقیقات‌‏به‌‏واکسنها ، ‏از‏انسانی‌‏استفاده‌‏است‌ ، اما‏
دارد‏
امکانپذیر‏را‏گیاهان‌‏سوی‌‏به‌‏دوباره‌‏رویکرد‏ژنتیک‌ ، ‏مهندسی‌‏روشهای‌‏
ساخته‌است‌‏
جایگزین‌‏درقرن‌ 21‏می‌شود ، ‏تهیه‌‏ژنتیک‌‏مهندسی‌‏روشهای‌‏با‏که‌‏موزی‌‏مصرف‌‏
.شد‏خواهد‏تزریق‌واکسن‌‏
تغییرات‌‏ایجاد‏تابا‏امیدوارند‏دانشمندان‌‏رویتر ، ‏خبرگزاری‌‏گزارش‌‏به‌‏
بروز‏از‏پیشگیری‌‏برای‌‏قیمتی‌‏ارزان‌‏واکسن‌های‌‏گیاهان‌ ، ‏در‏ژنتیکی‌‏
جای‌‏به‌‏دور‏چندان‌‏نه‌‏آینده‌ای‌‏در‏صورت‌ ، ‏این‌‏در‏.کنند‏تهیه‌‏بیماری‌ها‏
مصرف‌‏ژنتیک‌‏مهندسی‌‏روشهای‌‏با‏شده‌‏تهیه‌‏میوه‌های‌‏می‌توان‌‏واکسن‌ ، ‏تزریق‌‏
از‏قرن‌ 21 ، ‏کودکان‌‏گونه‌ ، ‏بدین‌‏یافت‌‏مصونیت‌‏بیماری‌ها‏مقابل‌‏در‏و‏کرد‏
موز‏واکسن‌ ، ‏تزریق‌‏جای‌‏به‌‏و‏یافته‌‏رهایی‌‏مختلف‌‏واکسن‌های‌‏سوزن‌‏درد‏شر‏
خواهند‏مصرف‌‏است‌ ، ‏شده‌‏تهیه‌‏ژنتیک‌‏مهندسی‌‏روشهای‌‏با‏که‌‏را‏سیبی‌‏یا‏و‏
.کرد‏
:می‌نویسد‏مورد‏این‌‏در‏اخیرش‌‏مقاله‌‏در‏دانشگاه‌کرنل‌‏از‏آرزن‌‏چارلز‏
در‏دسترسی‌‏قابل‌‏و‏ارزان‌‏روشی‌‏به‌‏دستیابی‌‏گیاهان‌ ، ‏از‏واکسن‌‏تهیه‌‏هدف‌‏
وبا‏چون‌‏کشنده‌ای‌‏بیماری‌های‌‏شر‏از‏را‏آنان‌‏تا‏بوده‌‏سوم‌‏جهان‌‏کشورهای‌‏
از‏واکسن‌‏تهیه‌‏طرح‌‏سرپرست‌‏کوبیت‌ ، ‏ایان‌‏.بخشد‏رهایی‌‏میکربی‌‏اسهال‌‏و‏
به‌‏گیاهی‌‏واکسن‌‏آینده‌ ، ‏دهه‌‏در‏:می‌گوید‏ژنتیک‌ ، ‏مهندسی‌‏کمک‌‏به‌‏میوه‌ها‏
پژوهشگران‌‏اکنون‌ ، ‏.گرفت‌‏خواهد‏قرار‏انسانها‏استفاده‌‏مورد‏وسیعی‌‏صورت‌‏
طرح‌‏اجرای‌‏برای‌‏مناسب‏گیاهان‌‏یافتن‌‏صدد‏در‏مختلف‌ ، ‏گیاهان‌‏کشت‌‏با‏
با‏پژوهشگران‌ ، ‏ابتدا‏:است‌‏گونه‌‏بدین‌‏کار‏روش‌‏.هستند‏واکسن‌‏تهیه‌‏
برگ‌‏یک‌‏به‌‏را‏آن‌‏آزمایشگاه‌ ، ‏در‏نظر‏مورد‏ویروس‌‏در‏تغییراتی‌‏ایجاد‏
به‌‏مزبور‏ویروس‌‏گیاه‌ ، ‏این‌‏رشد‏با‏همزمان‌‏سپس‌‏ ;می‌سازند‏منتقل‌‏گیاه‌‏
گیاه‌‏بخشهای‌‏ویروس‌تمام‌‏سرانجام‌‏ ;می‌یابد‏راه‌‏نیز‏گیاه‌‏قسمتهای‌‏سایر‏
آن‌‏در‏پژوهشگران‌‏قبلا‏که‌‏تغییراتی‌‏دلیل‌‏به‌‏ولی‌‏برمی‌گیرد ، ‏در‏را‏
این‌‏که‌‏دارد‏اعتقاد‏کوبیت‌‏.نمی‌کند‏نابود‏را‏گیاه‌‏کرده‌اند ، ‏ایجاد‏
تغییرات‌‏که‌‏دیگر‏روشهای‌‏در‏زیرا‏ ;است‌‏کارآمدتر‏روشها‏سایر‏از‏روش‌ ، ‏
دشوارتر‏ویروس‌ ، ‏جداسازی‌‏مرحله‌‏می‌گیرد ، ‏صورت‌‏خودگیاه‌‏در‏ژنتیکی‌‏
خورد‏و‏کنده‌‏آن‌‏برگهای‌‏گیاه‌ ، رشد‏از‏روش‌ ، پس‌‏این‌‏در‏اما‏بود‏خواهد‏
هر‏در‏گرم‌‏دو‏تقریبا‏است‌که‌‏جداسازی‌‏نیز‏بعدی‌‏مرحله‌‏می‌شوند ، ‏
به‌کارگیری‌روشهای‌‏با‏.بود‏خواهد‏واکسن‌‏تهیه‌‏مناسب‏آن‌ ، ‏کیلوگرم‌‏
واکسن‌‏تهیه‌‏.کرد‏تهیه‌‏واکسن‌‏نیز‏دام‌ها‏و‏حیوانات‌‏برای‌‏می‌توان‌‏مشابه‌‏
خواهد‏مصرف‌‏بازار‏به‌‏زودتر‏و‏بوده‌‏ساده‌تر‏بسیار‏حیوانات‌‏برای‌‏
.رسید‏
طرحهای‌‏می‌دهد ، ‏انجام‌‏را‏گیاهی‌‏واکسن‌‏تهیه‌‏تحقیقات‌‏که‌‏شرکتی‌‏اکسیس‌‏
سرخک‌ ، ‏مالاریا ، ‏ایدز ، ‏بیماری‌های‌‏برای‌‏واکسن‌‏تهیه‌‏مورد‏پژوهشی‌در‏
همچنین‌‏شرکت‌ ، ‏این‌‏پژوهشگران‌‏.دارد‏دست‌‏در‏را‏انفلوآنزا‏و‏ب‏هپاتیت‌‏
سرطان‌‏درمان‌‏و‏قارچی‌‏عفونت‌های‌‏با‏مقابله‌‏تازه‌‏راههای‌‏یافتن‌‏صدد‏در‏
حیوانات‌ ، ‏گیاهی‌برای‌‏واکسن‌های‌‏تهیه‌‏گفته‌کوبیت‌ ، ‏به‌‏.هستند‏روده‌‏
این‌‏از‏انسانی‌‏استفاده‌‏اما‏ ;بود‏خواهد‏امکان‌پذیر‏آینده‌‏چهارسال‌‏در‏
دانشمندان‌ ، ‏رو‏این‌‏از‏ ;دارد‏نیاز‏بیشتری‌‏مطالعات‌‏و‏تحقیقات‌‏واکسن‌ها ، ‏
.می‌دانند‏قطعی‌‏آینده‌‏سال‌‏هشت‌‏در‏را‏فوق‌‏واکسن‌های‌‏از‏انسانی‌‏استفاده‌‏
سال‌‏از 50‏اما‏ ;بودند‏گیاهی‌‏مصرفی‌ ، ‏داروهای‌‏بیشتر‏گذشته‌ ، ‏سال‌‏تا 50‏
تهیه‌‏داروسازی‌‏آزمایشگاههای‌‏در‏جدید‏داروهای‌‏اغلب‏تاکنون‌‏گذشته‌‏
به‌‏دوباره‌‏رویکرد‏ژنتیک‌‏مهندسی‌‏روشهای‌‏از‏استفاده‌‏امروزه‌ ، ‏.شده‌اند‏
استفاده‌‏دارند‏اعتقاد‏پژوهشگران‌‏.است‌‏ساخته‌‏امکان‌پذیر‏را‏گیاهان‌‏سوی‌‏
.بود‏خواهد‏ارزان‌تر‏بسیار‏واکسن‌‏ساخت‌‏در‏گیاهان‌‏از‏
برایتون‌‏در‏دانشگاه‌ساسکس‌‏در‏بیوشیمی‌‏استاد‏برک‌‏دکترجولیان‌‏
و‏انگاشت‌‏ساده‌‏نباید‏را‏واکسن‌ها‏گونه‌‏این‌‏تهیه‌‏کار‏:انگلیس‌می‌گوید‏
از‏استفاده‌‏چگونگی‌‏کنترل‌‏توانایی‌‏که‌‏دهند‏نشان‌‏ژنتیک‌باید‏مهندسان‌‏
مورد‏این‌‏در‏دکترگریگوری‌‏.دارند‏را‏کرده‌اند‏تهیه‌‏که‌‏واکسن‌هایی‌‏
از‏استفاده‌‏با‏سیبزمینی‌‏تهیه‌‏در‏حال‌‏به‌‏تا‏که‌‏پیشرفتهایی‌‏:می‌گوید‏
این‌‏که‌‏است‌‏آن‌‏دهنده‌‏نشان‌‏است‌ ، ‏گرفته‌‏صورت‌‏ژنتیک‌‏مهندسی‌‏روشهای‌‏
این‌‏خوراندن‌‏با‏توانسته‌اند‏پژوهشگران‌‏.یافت‌‏خواهند‏تحقق‌‏نظریه‌ها‏
ایمن‌‏بیماری‌ها‏علیه‌‏را‏آنان‌‏آزمایشگاهی‌ ، ‏موشهای‌‏به‌‏سیبزمینی‌ها‏
.می‌دهند‏دست‌‏از‏را‏خود‏خاصیب‏پخته‌شدن‌ ، ‏از‏پس‌‏سیبزمینی‌ها‏این‌‏سازند‏
برای‌‏واکسن‌‏تهیه‌‏برای‌‏را‏ویژه‌موز‏به‌‏خام‌‏میوه‌های‌‏پژوهشگران‌ ، ‏
برای‌‏مختلف‌‏رنگهای‌‏به‌‏موز‏تهیه‌‏.داده‌اند‏تشخیص‌‏مناسبتر‏انسانها‏
این‌‏اساسی‌‏اهداف‌‏از‏مختلف‌ ، ‏بیماری‌های‌‏مقابل‌‏در‏مصونیت‌‏ایجاد‏
خواهد‏قرار‏همگان‌‏استفاده‌‏مورد‏نزدیک‌‏آینده‌ای‌‏در‏که‌‏است‌‏پژوهشگران‌‏
.گرفت‌‏

نوشته شده در شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٧ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ توسط FH نظرات () |


Design By : Night Skin