چهار اصل


از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چند اصل بنا کردی؟ 


فرمود چهار اصل:

1- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم
2- دانستم که خدا مرا میبیند پس حیا کردم  
3- دانستم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد پس تلاش کردم
4- دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم
/ 0 نظر / 13 بازدید